Financované z Fondu regionálneho rozvoja

Spoločnosť získala NFP v rámci

Operačný program: Výskum a inovácie

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Investičná priorita: 3. 3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb

Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja pre

Názov projektu: Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie

Kód projektu v ITMS2014+ : 313031F066

Miesto realizácie projektu : Vígľaš

Výzva – kód Výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

Hlavným cieľom predkladaného projektu Rozvoj existujúceho MSP – ASL-Tech s.r.o. prostredníctvom inovatívnej technológie je zabezpečenie rozvoja spoločnosti (existujúceho MSP)  v nasledujúcich oblastiach – sortiment, kvalita, rozšírenie pôsobnosti spoločnosti založené na inovatívnych technológiách a kvalitných a adaptabilných zamestnancoch.

Spoločnosť si pre projekt stanovila aj čiastkové ciele.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity –

Aktivita č.1 – Rozvoj existujúceho MSP = rozvoj MSP prostredníctvom obstarania dlhodobého hmotného majetku s výsledkom dosiahnutia inovácie produktu (výsledkom bude vznik nového výrobku, ktorý pred tým spoločnosť nevedela vyrobiť, zahŕňa aj podstatné zmeny technických špecifikácií a kvalitatívnych vlastností výrobku. Jeho inovácia zvýši užívateľskú prijateľnosť – prijateľnosť našich odberateľov = zabezpečí ju na 100%, je to ich požiadavka.

V rámci aktivity sme plánovaný dlhodobý hmotný majetok zaradili do 1 logického celku:

Logický celok 1 – Stacionárna elektrická pec   Projekt sa bude realizovať v Banskobystrickom kraji, okrese Detva, obec Vígľaš – areál priemyselného parku Vígľaš kde spoločnosť postavila a využíva novú výrobnú halu z vlastných zdrojov.

Začiatok realizácie projektu: 14.05.2018, koniec realizácie projektu: 20.12.2018. Realizáciou projektu dosiahneme výsledky, ktoré sú aj našimi merateľnými ukazovateľmi: povinné merateľné ukazovatele ·

Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové – 1 nový produkt (inovácia produktu)

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 1 podnik (spoločnosť ASl-Tech s.r.o.)

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 podnik (spoločnosť ASl-Tech s.r.o.)

nepovinné merateľné ukazovatele:

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE (ekvivalenty plných pracovných úväzkov)

www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.sk