Ostatný priemysel

Lesný, drevospracujúci, poľno­hospo­dársky a železničný priemysel …

Výroba zváraných oceľových konštrukcií …